flying mijinko band

 

  

album design: katsuhiro kinoshita

cover art: shinro ohtake ; 1994

 

back